e-kasa

Úvod e-kasa

 

 


 

Najdôležitejšie zmeny povinností podnikateľa vyplývajúce z novelizácie


Dňa 4.12.2018 NR SR schválila zákon 368/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. Táto novelizácia prináša pre podnikateľov zásadné zmeny, na ktoré by sa mali včas pripraviť. Prinášame prehľad najdôležitejších zmien:

1. Definícia pojmov e-kasa klient a on-line registračná pokladnica

 

Zákon definuje pojem a požiadavky na pokladnicu e-kasa klient, ktorými sa rozumejú on-line registračná pokladnica a virtuálna registračná pokladnica. On-line registračnou pokladnicou je súbor pokladničného programu, chráneného dátového úložiska a ďalších hardvérových prostriedkov, ktoré zabezpečujú komunikáciu so systémom e-kasa zriadeného finančným riaditeľstvom. Virtuálnou registračnou pokladnicou služba zriadená finančným riaditeľstvom, ktorá komunikuje prostredníctvom koncového zariadenia a ktorá je poskytovaná výlučne prostredníctvo mobilných aplikácií, ktorých vlastníkom je finančné riaditeľstvo, alebo klientskeho prostredia zriadeného finančným riaditeľstvom na svojom webovom sídle.

 

 

 

2. Termíny zavedenia pokladníc e-kasa klient

 

Povinnosť používania pokladníc e-kasa klient nastáva dňom 1.4.2019. Podnikatelia, ktorým vznikla povinnosť evidencie tržieb registračnou pokladnicou pred týmto dátumom sú povinní začať používať pokladnice e-kasa klient najneskôr od 1.7.2019. S touto povinnosťou vznikajú ďalšie povinnosti a potreby, medzi inými aj existencia internetového pripojenia na predajnom mieste a elektronické podanie žiadosti o pridelenie kódu pokladnice.

 

3. Pridelenie kódu pokladnice

 

Na účely uvedenia pokladnice e-kasa klient do prevádzky podnikateľ požiada ktorýkoľvek daňový úrad o pridelenie kódu pokladnice. Žiadosť sa podáva prostredníctvom elektronického formulára, ktorý finančné riaditeľstvo zverejní na svojom webovom sídle. Žiadosť obsahuje najmä údaje o podnikateľovi, hlavný predmet činnosti podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností, v rámci ktorej bude pokladnicu  používať. Po overení údajov uvedených v žiadosti daňový úrad bez zbytočného odkladu pridelí kód pokladnice e-kasa klient. Ak je na predajnom mieste viac ako jedna pokladnica e-kasa klient, kód pokladnice sa pridelí každej pokladnici osobitne. Finančné riaditeľstvo sprístupní podnikateľovi v e-kasa zóne podnikateľa kód spolu s autentifikačnými údajmi on-line registračnej pokladnice a identifikačnými údajmi o podnikateľovi, ktorými sú: obchodné meno, miesto podnikania alebo sídlo, predajné miesto, IČO, DIČ, IČ DPH, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

 

4. Uvedenie do prevádzky

 

Podnikateľ je povinný pred prvým použitím on-line registračnej pokladnice nahrať do tejto pokladnice vyššie uvedené identifikačné a autentifikačné údaje. Pri zmene identifikačných týchto údajov je povinný zabezpečiť ich aktualizáciu v on-line registračnej pokladnici a oznámiť ktorémukoľvek daňovému úradu ich zmenu do 30 dní od uskutočnenia tejto zmeny. Ak sa pokladnica e-kasa klient používa na rôznych predajných miestach v odlišnom čase, ako predajné miesto sa uvedie prenosná pokladnica, pričom podnikateľ je povinný zaevidovať do pokladnice e-kasa klient adresu alebo GPS súradnice predajného miesta, alebo evidenčné číslo vozidla, ak toto vozidlo je predajným miestom.
Ak došlo k strate, zneužitiu alebo k odcudzeniu autentifikačných údajov on-line registračnej pokladnice, podnikateľ je povinný zabezpečiť neplatnosť autentifikačných údajov. Ak bude naďalej používať on-line registračnú pokladnicu, je povinný požiadať finančné riaditeľstvo o opakované pridelenie autentifikačných údajov spôsobom, ktorý zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.

 

5. Pokladničný doklad

 

Podnikateľ je povinný po zaevidovaní tržby v pokladnici e-kasa klient odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad ihneď po jeho vytlačení; iný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient o prijatí tržby podnikateľ nesmie kupujúcemu odovzdať. Podnikateľ môže vytlačiť iba jeden originál pokladničného dokladu. Pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient môže podnikateľ kupujúcemu zaslať alebo sprístupniť v elektronickej podobe, ak s tým kupujúci súhlasí a ak o to požiada pred vytlačením pokladničného dokladu a podnikateľ pokladničný doklad nevytlačí. Na účely zaslania pokladničného dokladu v elektronickej podobe je podnikateľ oprávnený spracúvať osobný údaj kupujúceho, ktorým je adresa elektronickej pošty kupujúceho.

 

6. Identifikačný kód dokladu

Okrem doteraz uvádzaných informácií na pokladničnom doklade bude pokladničný doklad vyhotovený  pokladnicou ekasa klient obsahovať unikátny identifikačný kód v alfanumerickom tvar a zároveň čitateľný QR kód. Po zosnímaní QR kódu prostredníctvom mobilnej aplikácie Finančnej správy Slovenskej republiky „Over doklad“ bude možné pravosť dokladu vydaného z registračnej pokladnice overiť. Akýkoľvek údaj uvedený na vyhotovenom pokladničnom doklade je zakázané meniť.

7. Ukladanie a odosielanie dátových správ

 

Dátovou správou sú údaje uvedené na pokladničnom doklade, doklade označenom slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“ a iné údaje sú  zasielané z pokladnice e-kasa klient do systému e-kasa ešte pred vytlačením dokladu a po vytlačení sú uchovávané v chránenom dátovom úložisku.  Hraničnou dobou odozvy je časový úsek od prvého pokusu o odoslanie dátovej správy, počas ktorej je podnikateľ povinný čakať na pridelenie unikátneho identifikátora dokladu zo systému e-kasa. Hraničná doba odozvy je 2 sekundy. Ak podnikateľ nemôže z dôvodu prekročenia hraničnej doby odoslať dátovú správu do systému e-kasa, je povinný uložiť dátovú správu v chránenom dátovom úložisku on-line registračnej pokladnice a vytlačiť doklad s označením „OFF-LINE DOKLAD“. Podnikateľ je povinný zaslať uloženú dátovú správu do systému e-kasa do 96 hodín od prvého pokusu o jej zaslanie; ak nemožno zaslať dátovú správu do systému e-kasa z dôvodov na strane finančného riaditeľstva, lehota na jej odoslanie sa považuje za zachovanú, ak je zaslaná do 96 hodín od zverejnenia oznámenia o odstránení prekážok na strane finančného riaditeľstva na svojom webovom sídle.

 

8. Nedostupnosť internetu

 

Ak na predajnom mieste nie je trvalo dostupný internetový signál podnikateľ je povinný bez zbytočného odkladu podať žiadosť o povolenie odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému e-kasa daňovému úradu a túto skutočnosť preukázať. Žiadosť sa podáva prostredníctvom elektronického formulára, ktorý finančné riaditeľstvo zverejní na svojom webovom sídle. Daňový úrad vydá rozhodnutie o povolení alebo zamietnutí odkladu zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému e-kasa; proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie. Podnikateľ je povinný aj v takom prípade evidovať tržbu v systéme e-kasa prostredníctvom on-line registračnej pokladnice a zaslať uloženú dátovú správu do systému e-kasa najneskôr do 30 dní od jej uloženia. Ak zanikol dôvod, na základe ktorého daňový úrad vydal rozhodnutie, podnikateľ je povinný oznámiť daňovému úradu túto skutočnosť do ôsmich dní odo dňa, keď sa o nej preukázateľne dozvedel. Ak daňový úrad alebo colný úrad zistí, že zanikol dôvod, na základe ktorého bolo vydané rozhodnutie, daňový úrad toto rozhodnutie zruší.

 

9. Postup pri prerušení prevádzky pokladnice e-kasa klient

Ak dôjde k poruche koncového zariadenia je podnikateľ povinný obnoviť prevádzku tohto zariadenia do 48 hodín od vzniku poruchy. Počas prerušenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice je podnikateľ povinný vystavovať paragóny v dvoch vyhotoveniach, ktoré obsahujú všetky požadované údaje.

10. Zrušenie používania elektronických registračných pokladníc

 

Ak podnikateľ nepožiada o zrušenie daňového kódu existujúcej elektronickej registračnej pokladnice ktorú má v používaní, dňa 1.7.2019 daňový úrad zruší daňové kódy všetkých elektronických registračných pokladníc. Od tohto dátumu doklady vystavené elektronickou registračnou pokladnicou sa  budú považovať za neplatné. Za platné doklady sa budú považovať len doklady vystavené pokladnicou e-kasa klient. S nasadením pokladnice e-kasa klient sa rušia aj knihy pokladnice, povinnosť vyhotoviť dennú uzávierku a niektoré ďalšie doterajšie povinnosti.

 

Aby ste boli aj Vy na aktuálnu legislatívu náležite pripravení, doporučujeme Vám zoznámiť sa s úplným znením zákona.Úplné znenie zákonov 368/2018 Z.z. a 289/2008 Z.z.


 

Dňa 4.12.2018 NR SR schválila zákon 368/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.289/2008 Z.z o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. Schválená novelizácia nadobúda postupne účinnosť v jednotlivých paragrafoch od 1.1.2019, 1.4.2019 a 1.10.2019.

 - úplné znenie zákona 368/2018 Z.z.

 - úplné znenie zákona 289/2008 Z.z - časová verzia s účinnosťou od 1.1.2019 do 31.3.2019

 - úplné znenie zákona 289/2008 Z.z. - časová verzia s účinnosťou od 1.4.2019 do 30.9.2019

 - úplné znenie zákona 289/2008 Z.z. - časová verzia s účinnosťou od 1.10.2019

 

 

 

 

 

Copyright 2016 - 2020 © ELCOMP