Úvod e-kasa

e-kasa

 

 

Finančná správa pripravila projekt online napojenia všetkých pokladníc na portál finančnej správy eKasa. Kým doteraz mali podnikatelia možnosť vybrať si napojenie na systémy finančnej správy v podobe virtuálnych registračných pokladníc (VRP) dobrovoľne, po novom bude pripojenie na finančnú správu povinné. Z elektronických registračných pokladníc (ERP) sa stanú online registračné pokladnice (ORP).

Ako to bude v praxi fungovať?

Ide o online napojenie všetkých pokladníc prostredníctvom internetu na finančnú správu. V praxi to bude znamenať, že o každom nákupe/transakcii bude mať finančná správa informáciu okamžite, nakoľko každý vydaný doklad bude zaevidovaný na centrálnom úložisku e-kasa.  Zároveň budú údaje ukladané aj v chránenom úložisku pokladnice. Podnikateľom používaný pokladničný program (programová časť e-kasa klienta zabezpečujúca komunikáciu s e-kasa) a chránené dátové úložisko (hardvérová časť e-kasa klienta) musí mať platný certifikát vydaný finančným riaditeľstvom.
Novelizácia zákona stanovuje termín zavedenia e-kasy od 1.4.2019 (dobrovoľne pre existujúcich používateľov ERP a povinne pre nových) do 1.7.2019 (povinne pre všetkých).

Je možná úprava súčasných pokladníc na e-kasu?

V spolupráci s výrobcami a distribútormi dôsledne sledujeme tieto zmeny a pripravujeme riešenia, ktoré budú spĺňať nové požiadavky. Podľa informácie zo dňa 4.2.2018, spoločnosť ELCOM Prešov, ako výrobca pokladníc Euro, bola vzhľadom k požiadavkám a časovým možnostiam certifikačného procesu nútená prehodnotiť pôvodný rozsah ponuky upgrade pokladníc. Po zvážení všetkých faktov bolo rozhodnuté nerealizovať upgrade najstarších typov Euro-1000T, Euro-2000T/TE, Euro-500T/TX/TE. Ďalej z ekonomických a časových dôvodov nebude realizovaný upgrade pokladníc Euro-200TX a fiskálnych tlačiarní Euro-500FP, MiniEFox a EFox-M. Ostatné typy (Euro-50TE Mini / Smart / Medi / Cash, Euro-100T, Euro-200TE, Euro-2100TE, EFox-T) sa budú dať upraviť pre systém eKasa. Ďalej je možná úprava fiskálnych tlačiarní Pegassino, Pegas FM-06, Varos F4000 ale len vo verziách s termotlačiarňami.   V súčasnosti je možné u nás už predobjednávať tzv. upgradovacie balíčky pre úpravu Vašej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne. Upgradovací balíček bude obsahovať certifikované chránené dátové úložisko a súbor certifikovaných softvérových a hardvérových prostriedkov na zabezpečenie komunikácie so systémom e-kasa.  Zároveň si môžete hneď rezervovať aj termín na prevedenie úpravy.Pokladnice Sam4S, Datecs a fiskálne tlačiarne BlackCat sa nebudú dať upraviť na systém eKasa. Distribútor pokladníc Ditron, Custom už vydal vyhlásenie, že pre všetky modely (Mira, Sima, ZIP58, ZIP80, Jsmart, Big II, Big II touch, Big 3, Big 3 touch) je vzhľadom na potrebné rozsiahle hardvérové zmeny upgrade nerentabilný a nebude sa realizovať. Od ďalších výrobcov a distribútorov pokladníc (Quorion, EasyPos.2010/2016) nemáme dodnes potvrdené informácie o možnostiach, termínoch a cenách úpravy. Vzhľadom k tomu sa domnievame, že upgrade týchto modelov bude minimálne z časových dôvodov nereálny.


Aké sú možnosti, ak súčasná pokladnica nie je upraviteľná?


Pokiaľ je Vaša existujúca pokladnica opotrebovaná, pokazená a jej oprava nerentabilná, alebo máte typ pokladnice ktorá sa nebude dať upraviť, bude potrebné zakúpiť novú pokladnicu. Pre malé prevádzky s občasným predajom ponúkame riešenia na báze virtuálnych registračných pokladníc.Ďalej je možná objednávka nových typov on-line registračných pokladníc a počítačových pokladničných systémov, ich nasadenie nasadenie však bude možné až po certifikácii a dodaní od výrobcu. Neodkladajte objednávku na neskorší čas! Dodacie lehoty odhadujeme na cca 12 týždňov. Objednávky sa budú vybavovať podľa poradia.

 

Ak si potrebujete zaobstarať novú pokladnicu okamžite, jedinou možnosťou je vybrať si z posledných kusov ERP ELCOM , FiskalPRO, ku ktorej Vám garantujeme dodávku hardvéru pre jej upgrade na ORP zdarma. Túto možnosť však majú len podnikatelia, ktorým bolo pridelené IČO do  31.3.2019.Ako postupovať pri prihlásení a pripojení k systému eKasa?


 

Pred uvedením ORP alebo VRP do prevádzky je potrebné, aby podnikateľ požiadal elektronicky cez portál finačnej správy (po prihlásení svojim prihlasovacími údajmi) o pridelenie kódu pokladnice a vydanie autentifikačných údajov. Žiadosti o pridelenie kódu sú dostupné na portáli finančnej správy v osobnej zóne daňovníka (OIZ) v Katalógu formulárov. Postup je zverejnený aj na stránke finančnej správy:


 

V žiadosti o pridelenie kódu pokladnice uveďte Vaše presné identifikačné údaje. Prostredníctvom tejto žiadosti môžete požiadať aj o zrušenie DKP existujúcej pokladnice, ale tento krok Vám neodporúčame. Museli by ste uviesť presný dátum a ten pre Vás pravdepodobne nie je známy. Zrušenie DKP prebehne automaticky k 1.7.2019.


 

Po zadaní žiadosti pre VRP Vám prídu prihlasovacie údaje poštou.

 

Po zadaní žiadosti pre ORP Vám bude na stránke finančnej správy umožnený prístup do eKasa zóny.  Tu uvidíte zoznam všetkých pokladníc, ktorým bol pridelený kód na základe predchádzajúcej žiadosti. Stiahnite si identifikačné údaje (identifikačný balíček) a nahrajte na USB kľúč alebo iné pamäťové médium. Prostredníctvom formulára v eKasa zóne požiadajte o pridelenie certifikátu, a to pre každú pokladnicu osobitne. Typ pokladnice si vyberáte zo zoznamu pokladníc - treba zadať presný typ Vašej existujúcej upravenej pokladnice alebo zakúpenej novej pokladnice. V žiadosti zadávate aj heslo, ktoré sa použije pri nahrávaní autentifikačného balíčka do pokladnice – heslo si dobre poznačte! Po spracovaní požiadavky sa Vám v systéme eKasa certifikát zobrazí a môžete si ho stiahnuť a nahrať na USB kľúč (autentifikačných balíček).


Po úprave existujúcej pokladnice alebo zakúpení novej pokladnice bude potrebné uvedené súbory nahrať do pokladnice - ak si trúfate, túto operáciu môžete vykonať sami, alebo o to požiadate nás. V tom prípade bude potrebné, aby ste nám priniesli na USB kľúči nahraté uvedené súbory (identifikačný a autentifikačný balíček) a oznámili nám heslo pre nahratie certifikátu. Inak nebude možné uviesť pokladnicu do prevádzky.

 
Ako pripojiť pokladnicu k internetu?

 

Pred nasadením upravenej alebo novej pokladnice je potrebné, aby ste mali na Vašom predajnom mieste zavedený internet. Okrem samotného zavedenia internetu bude treba zabezpečiť aj vhodné koncové zariadenie podľa komunikačného rozhrania konkrétneho typu pokladnice. Pokiaľ už internet máte, poradíme Vám vhodné koncové zariadenie pre pripojenie konkrétnej pokladnice. Ak internet ešte nemáte, je najvyšší čas začať uvažovať nad jeho zriadením, nakoľko podľa technológie môže zriadenie trvať aj 30 dní.  V spolupráci s rôznymi operátormi pripravujeme špeciálne datové balíčky a WiFi routre za veľmi zaujímavé ceny - v prípade záujmu nás prosím vopred kontaktujte. Radi Vám poradíme a zabezpečíme vhodnú službu.Termíny na zavedenie systému eKasa sa neúprosne blížia. Vynaložíme maximálne úsilie, aby bol prechod na online pre Vás bezproblémový. Dovoľujeme si Vás zároveň požiadať aj o Vašu ústretovosť a súčinnosť. Nezabudnite, že len pri Vašej skorej objednávke máte istotu, že úpravu alebo zaobstaranie pokladnice stihnete v termíne.


 

Najdôležitejšie zmeny povinností podnikateľa vyplývajúce z novelizácie


Dňa 4.12.2018 NR SR schválila zákon 368/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. Táto novelizácia prináša pre podnikateľov zásadné zmeny, na ktoré by sa mali včas pripraviť. Prinášame prehľad najdôležitejších zmien:

1. Definícia pojmov e-kasa klient a on-line registračná pokladnica

 

Zákon definuje pojem a požiadavky na pokladnicu e-kasa klient, ktorými sa rozumejú on-line registračná pokladnica a virtuálna registračná pokladnica. On-line registračnou pokladnicou je súbor pokladničného programu, chráneného dátového úložiska a ďalších hardvérových prostriedkov, ktoré zabezpečujú komunikáciu so systémom e-kasa zriadeného finančným riaditeľstvom. Virtuálnou registračnou pokladnicou služba zriadená finančným riaditeľstvom, ktorá komunikuje prostredníctvom koncového zariadenia a ktorá je poskytovaná výlučne prostredníctvo mobilných aplikácií, ktorých vlastníkom je finančné riaditeľstvo, alebo klientskeho prostredia zriadeného finančným riaditeľstvom na svojom webovom sídle.

 

 

 

2. Termíny zavedenia pokladníc e-kasa klient

 

Povinnosť používania pokladníc e-kasa klient nastáva dňom 1.4.2019. Podnikatelia, ktorým vznikla povinnosť evidencie tržieb registračnou pokladnicou pred týmto dátumom sú povinní začať používať pokladnice e-kasa klient najneskôr od 1.7.2019. S touto povinnosťou vznikajú ďalšie povinnosti a potreby, medzi inými aj existencia internetového pripojenia na predajnom mieste a elektronické podanie žiadosti o pridelenie kódu pokladnice.

 

3. Pridelenie kódu pokladnice

 

Na účely uvedenia pokladnice e-kasa klient do prevádzky podnikateľ požiada ktorýkoľvek daňový úrad o pridelenie kódu pokladnice. Žiadosť sa podáva prostredníctvom elektronického formulára, ktorý finančné riaditeľstvo zverejní na svojom webovom sídle. Žiadosť obsahuje najmä údaje o podnikateľovi, hlavný predmet činnosti podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností, v rámci ktorej bude pokladnicu  používať. Po overení údajov uvedených v žiadosti daňový úrad bez zbytočného odkladu pridelí kód pokladnice e-kasa klient. Ak je na predajnom mieste viac ako jedna pokladnica e-kasa klient, kód pokladnice sa pridelí každej pokladnici osobitne. Finančné riaditeľstvo sprístupní podnikateľovi v e-kasa zóne podnikateľa kód spolu s autentifikačnými údajmi on-line registračnej pokladnice a identifikačnými údajmi o podnikateľovi, ktorými sú: obchodné meno, miesto podnikania alebo sídlo, predajné miesto, IČO, DIČ, IČ DPH, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

 

4. Uvedenie do prevádzky

 

Podnikateľ je povinný pred prvým použitím on-line registračnej pokladnice nahrať do tejto pokladnice vyššie uvedené identifikačné a autentifikačné údaje. Pri zmene identifikačných týchto údajov je povinný zabezpečiť ich aktualizáciu v on-line registračnej pokladnici a oznámiť ktorémukoľvek daňovému úradu ich zmenu do 30 dní od uskutočnenia tejto zmeny. Ak sa pokladnica e-kasa klient používa na rôznych predajných miestach v odlišnom čase, ako predajné miesto sa uvedie prenosná pokladnica, pričom podnikateľ je povinný zaevidovať do pokladnice e-kasa klient adresu alebo GPS súradnice predajného miesta, alebo evidenčné číslo vozidla, ak toto vozidlo je predajným miestom.
Ak došlo k strate, zneužitiu alebo k odcudzeniu autentifikačných údajov on-line registračnej pokladnice, podnikateľ je povinný zabezpečiť neplatnosť autentifikačných údajov. Ak bude naďalej používať on-line registračnú pokladnicu, je povinný požiadať finančné riaditeľstvo o opakované pridelenie autentifikačných údajov spôsobom, ktorý zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.

 

5. Pokladničný doklad

 

Podnikateľ je povinný po zaevidovaní tržby v pokladnici e-kasa klient odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad ihneď po jeho vytlačení; iný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient o prijatí tržby podnikateľ nesmie kupujúcemu odovzdať. Podnikateľ môže vytlačiť iba jeden originál pokladničného dokladu. Pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient môže podnikateľ kupujúcemu zaslať alebo sprístupniť v elektronickej podobe, ak s tým kupujúci súhlasí a ak o to požiada pred vytlačením pokladničného dokladu a podnikateľ pokladničný doklad nevytlačí. Na účely zaslania pokladničného dokladu v elektronickej podobe je podnikateľ oprávnený spracúvať osobný údaj kupujúceho, ktorým je adresa elektronickej pošty kupujúceho.

 

6. Identifikačný kód dokladu

Okrem doteraz uvádzaných informácií na pokladničnom doklade bude pokladničný doklad vyhotovený  pokladnicou ekasa klient obsahovať unikátny identifikačný kód v alfanumerickom tvar a zároveň čitateľný QR kód. Po zosnímaní QR kódu prostredníctvom mobilnej aplikácie Finančnej správy Slovenskej republiky „Over doklad“ bude možné pravosť dokladu vydaného z registračnej pokladnice overiť. Akýkoľvek údaj uvedený na vyhotovenom pokladničnom doklade je zakázané meniť.

7. Ukladanie a odosielanie dátových správ

 

Dátovou správou sú údaje uvedené na pokladničnom doklade, doklade označenom slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“ a iné údaje sú  zasielané z pokladnice e-kasa klient do systému e-kasa ešte pred vytlačením dokladu a po vytlačení sú uchovávané v chránenom dátovom úložisku.  Hraničnou dobou odozvy je časový úsek od prvého pokusu o odoslanie dátovej správy, počas ktorej je podnikateľ povinný čakať na pridelenie unikátneho identifikátora dokladu zo systému e-kasa. Hraničná doba odozvy je 2 sekundy. Ak podnikateľ nemôže z dôvodu prekročenia hraničnej doby odoslať dátovú správu do systému e-kasa, je povinný uložiť dátovú správu v chránenom dátovom úložisku on-line registračnej pokladnice a vytlačiť doklad s označením „OFF-LINE DOKLAD“. Podnikateľ je povinný zaslať uloženú dátovú správu do systému e-kasa do 48 hodín od prvého pokusu o jej zaslanie; ak nemožno zaslať dátovú správu do systému e-kasa z dôvodov na strane finančného riaditeľstva, lehota na jej odoslanie sa považuje za zachovanú, ak je zaslaná do 48 hodín od zverejnenia oznámenia o odstránení prekážok na strane finančného riaditeľstva na svojom webovom sídle.

 

8. Nedostupnosť internetu

 

Ak na predajnom mieste nie je trvalo dostupný internetový signál podnikateľ je povinný bez zbytočného odkladu podať žiadosť o povolenie odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému e-kasa daňovému úradu a túto skutočnosť preukázať. Žiadosť sa podáva prostredníctvom elektronického formulára, ktorý finančné riaditeľstvo zverejní na svojom webovom sídle. Daňový úrad vydá rozhodnutie o povolení alebo zamietnutí odkladu zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému e-kasa; proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie. Podnikateľ je povinný aj v takom prípade evidovať tržbu v systéme e-kasa prostredníctvom on-line registračnej pokladnice a zaslať uloženú dátovú správu do systému e-kasa najneskôr do 30 dní od jej uloženia. Ak zanikol dôvod, na základe ktorého daňový úrad vydal rozhodnutie, podnikateľ je povinný oznámiť daňovému úradu túto skutočnosť do ôsmich dní odo dňa, keď sa o nej preukázateľne dozvedel. Ak daňový úrad alebo colný úrad zistí, že zanikol dôvod, na základe ktorého bolo vydané rozhodnutie, daňový úrad toto rozhodnutie zruší.

 

9. Postup pri prerušení prevádzky pokladnice e-kasa klient

Ak dôjde k poruche koncového zariadenia je podnikateľ povinný obnoviť prevádzku tohto zariadenia do 48 hodín od vzniku poruchy. Počas prerušenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice je podnikateľ povinný vystavovať paragóny v dvoch vyhotoveniach, ktoré obsahujú všetky požadované údaje.

10. Zrušenie používania elektronických registračných pokladníc

 

Ak podnikateľ nepožiada o zrušenie daňového kódu existujúcej elektronickej registračnej pokladnice ktorú má v používaní, dňa 1.7.2019 daňový úrad zruší daňové kódy všetkých elektronických registračných pokladníc. Od tohto dátumu doklady vystavené elektronickou registračnou pokladnicou sa  budú považovať za neplatné. Za platné doklady sa budú považovať len doklady vystavené pokladnicou e-kasa klient. S nasadením pokladnice e-kasa klient sa rušia aj knihy pokladnice, povinnosť vyhotoviť dennú uzávierku a niektoré ďalšie doterajšie povinnosti.

 

Aby ste boli aj Vy na aktuálnu legislatívu náležite pripravení, doporučujeme Vám zoznámiť sa s úplným znením zákona.Úplné znenie zákonov 368/2018 Z.z. a 289/2008 Z.z.


 

Dňa 4.12.2018 NR SR schválila zákon 368/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.289/2008 Z.z o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. Schválená novelizácia nadobúda postupne účinnosť v jednotlivých paragrafoch od 1.1.2019, 1.4.2019 a 1.10.2019.

 - úplné znenie zákona 368/2018 Z.z.

 - úplné znenie zákona 289/2008 Z.z - časová verzia s účinnosťou od 1.1.2019 do 31.3.2019

 - úplné znenie zákona 289/2008 Z.z. - časová verzia s účinnosťou od 1.4.2019 do 30.9.2019

 - úplné znenie zákona 289/2008 Z.z. - časová verzia s účinnosťou od 1.10.2019

 

 

 

 

 

Copyright 2016 - 2020 © ELCOMP