Reklamačný poriadok

Úvod e-shopReklamačný poriadok

Ako postupovať pri reklamácií

Uistite sa, že produkt má funkčnú poruchu spôsobenú výrobnou vadou a sú splenené všetky nižšie uvedené podmienky pre uplatnenie reklamácie. Kontaktujte nás osobne na našej prevádzke alebo mailom na: mail@elcomp.sk. Uveďte dátum nákupu, číslo dokladu, presný typ a značku výrobku, výrobné čislo a presný popis vady. Ďalší postup s vami prekonzultujeme.  Ak servis Vášho výrobku zabezpečuje servisné stredisko, oznámime Vám adresu a postup pri uplatnení záručnej opravy pred samotným zaslaním produktu. V prípade že servis výrobku nezabezpečuje servisné stredisko zašlite výrobok na našu adresu s požadovanými dokumentami a popisom závady alebo ho osobne doručte. O vybavení reklamácie Vás budeme informovať.


Záruka

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (obchodné meno a sídlo), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Záručná doba pre kupujúceho začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky, podmienky a rozsah tejto záruky určí predávajúci v záručnom liste.

Zodpovednosť za vady

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci je oprávnený predávanú vec pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať poškodenie pri preprave, chýbajúce príslušenstvo predávanej veci, návod na použitie alebo mechanické poškodenie veci zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá ani vtedy, ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku predávanej veci.
 
Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 
Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Dĺžka trvania záručnej doby sa spravuje ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ predávajúci v doklade potvrdzujúcom prevzatie veci nevyznačí dlhšiu dobu trvania záručnej doby. Funkciu záručného listu môže spĺňať aj faktúra alebo dodací list, pokiaľ predávajúci na nich vyznačí dĺžku trvania záručnej doby. Opotrebenie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Taktiež nejde o vadu pokiaľ dôjde ešte pred uplynutím záručnej doby pri obvyklom užívaní k celkovému opotrebeniu takých vecí alebo ich častí, ktorých životnosť je kratšia než záručná doba (napr. lampy, batérie, akumulátory, sieťové adaptéry, spotrebný materiál a pod.)
 
Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie veci a táto končí neskôr ako lehota vyznačená predajcom v záručnom liste, má prednosť vyznačenie záručnej doby predávajúcim. Predávajúcim vyznačená záručná doba však nesmie byť kratšia ako zákonom stanovená záručná doba.
 
Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy spôsobené výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje najmä na vady spôsobené:

 • poškodením pri preprave alebo neodvrátiteľnou udalosťou (živelnou pohromou, bleskom, požiarom, povodňou...)
 • násilnou manipuláciou alebo mechanickým poškodením, pričom nejde o vadu materiálu
 • nesprávnou obsluhou, neodborným alebo nedbalým zaobchádzaním, otvorením ochranného krytu zariadenia alebo zásahom nepovolanej osoby
 • nevhodným skladovaním alebo prevádzkovaním zariadenia v nevhodných podmienkach (nadmerná prašnosť,vlhkosť, nevyhovujúca teplota prostredia,chemická agresivita, vibrácie a ďalšie podmienky mimo bežného kancelárskeho prostredia podľa prísl. normy)
 • prepäťovými špičkami, kolísaním alebo výpadkami napätia v elektrickej sieti, nesprávnou veľkosťou alebo polaritou napájacieho napätia
 • účinkami počítačových vírusov alebo pôsobením iného softwaru
 • opotrebením alebo spotrebovaním spotrebného materiálu, použitím neoriginálneho alebo recyklovaného spotrebného materiálu
 • prirodzeným opotrebením riadnou prevádzkou alebo nadmerným opotrebením alebo zanedbanou údržbou

 
Ak sa na vadu nevzťahuje záruka podľa predchádzajúcich odsekov, reklamácia nebude uznaná ako oprávnená. Za neoprávnenú bude reklamácia ďalej považovaná i v nasledovných prípadoch:

 • reklamácia výrobku s iným výrobným číslom ako je uvedené na záručnom liste alebo v evidencii predávajúceho, odstránenie alebo poškodenie výrobného čísla alebo ochrannej plomby
 • neúplné údaje alebo neoprávnené zmeny v záručnom liste
 • porušenie špecifických záručných podmienok výrobcu


Uplatnenie reklamácie

Uplatnenie reklamácie znamená písomné alebo osobné vytknutie konkrétnej vady tovaru zo strany kupujúceho a uplatnenie si práva zo zodpovednosti za túto vadu. Reklamácie sa uplatňujú u osoby určenej na servis vadného výrobku, alebo u kupujúceho. Zoznam osôb určených na servis býva uvedený v príručke alebo na zozname dodanom spolu s výrobkom, alebo Vám ho na požiadanie oznámime. Kupujúci je povinný doručiť na reklamáciu kompletný výrobok s úplným príslušenstvom (napr. softwarové ovládače, káble, servisné manuály, spotrebný materiál a pod.). K reklamácii je nutné priložiť originál záručného listu a originál dokladu o kúpe alebo prevzatí tovaru (blok z registračnej pokladnice,faktúru, dodací list, preberací protokol a pod.) a presnú špecifikáciu konkrétne vytýkanej vady. Kupujúci je povinný uviesť kontaktnú adresu (prípadne e-mail, telefónne číslo), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o vybavení reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarí odoslané vyrozumenie doručiť. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje ten deň, kedy kupujúci splní všetky vyššie uvedené podmienky uplatnenia reklamácie. Reklamácia musí byť uplatnená počas záručnej doby. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.
 
Vybavenie reklamácie
 
Vybavenie reklamácie znamená ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny, vyplatením primeranej zľavy, výzvou na prevzatie alebo jej odôvodnené zamietnutie. Predávajúci rozhodne o vybavení reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do troch dní od uplatnenia reklamácie. Keď je potrebné odborné posúdenie reklamovaného tovaru alebo v iných odôvodnených prípadoch, je reklamácia vybavená neskôr.  Ak predávajúci vyhlásením v záručnom liste poskytuje dlhšiu záručnú dobu než stanovenú zákonom, vyhradzuje si po uplynutí zákonom stanovenej záručnej doby, právo voľby spôsobu vybavenia reklamácie a predĺženie lehoty na vybavenie reklamácie. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú (hoci aj inej značky), ktorá má podobné, alebo lepšie technické parametre ako reklamovaná vec.

Copyright 2016 - 2023 © ELCOMP