Často kladené otázky

Úvod FAQ
 • Aké sú povinnosti podnikateľa?
  • 1. Definícia pojmov eKasa klient a online registračná pokladnica

   Zákon definuje pojem a požiadavky na pokladnicu eKasa klient, ktorými sa rozumejú online registračná pokladnica a virtuálna registračná pokladnica. online registračnou pokladnicou je súbor pokladničného programu, chráneného dátového úložiska a ďalších hardvérových prostriedkov, ktoré zabezpečujú komunikáciu so systémom eKasa zriadeného finančným riaditeľstvom. Virtuálnou registračnou pokladnicou služba zriadená finančným riaditeľstvom, ktorá komunikuje prostredníctvom koncového zariadenia a ktorá je poskytovaná výlučne prostredníctvo mobilných aplikácií, ktorých vlastníkom je finančné riaditeľstvo, alebo klientskeho prostredia zriadeného finančným riaditeľstvom na svojom webovom sídle.

  • 2. Termíny zavedenia pokladníc eKasa klient

   Povinnosť používania pokladníc eKasa klient nastáva dňom 1.4.2019. Podnikatelia, ktorým vznikla povinnosť evidencie tržieb registračnou pokladnicou pred týmto dátumom sú povinní začať používať pokladnice eKasa klient najneskôr od 1.7.2019. S touto povinnosťou vznikajú ďalšie povinnosti a potreby, medzi inými aj existencia internetového pripojenia na predajnom mieste a elektronické podanie žiadosti o pridelenie kódu pokladnice. Na základe poslednej zmeny legislatívy, ak ste podali žiadosť o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient do 30.6.2019 pre ORP, môžete používať starú elektronickú registračnú pokladnicu na evidenciu tržieb bez sankcie najneskôr do 31.12.2019.

  • 3. Pridelenie kódu pokladnice

   Na účely uvedenia pokladnice eKasa klient do prevádzky podnikateľ požiada ktorýkoľvek daňový úrad o pridelenie kódu pokladnice. Žiadosť sa podáva prostredníctvom elektronického formulára, dostupný po prihlásení sa do osobnej zóny daňovníka na webovom sídle finančnej správy. Žiadosť obsahuje najmä údaje o podnikateľovi, hlavný predmet činnosti podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností, v rámci ktorej bude pokladnicu  používať. Po overení údajov uvedených v žiadosti daňový úrad bez zbytočného odkladu pridelí kód pokladnice eKasa klient. Ak je na predajnom mieste viac ako jedna pokladnica eKasa klient, kód pokladnice sa pridelí každej pokladnici osobitne. Finančné riaditeľstvo sprístupní podnikateľovi v eKasa zóne podnikateľa kód spolu s identifikačnými údajmi o podnikateľovi, ktorými sú: obchodné meno, miesto podnikania alebo sídlo, predajné miesto, IČO, DIČ, IČ DPH, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Podnikateľ následne požiada pre každú pokladnicu o vydadnie certifikátu (autentifikačné údaje). Pridelené identifikačné a autentifikačné údaje bude potrebné stiahnuť a uložiť.

  • 4. Uvedenie do prevádzky

   Podnikateľ je povinný pred prvým použitím online registračnej pokladnice nahrať do tejto pokladnice vyššie uvedené identifikačné a autentifikačné údaje. Pri zmene identifikačných týchto údajov je povinný zabezpečiť ich aktualizáciu v online registračnej pokladnici a oznámiť ktorémukoľvek daňovému úradu ich zmenu do 30 dní od uskutočnenia tejto zmeny. Ak sa pokladnica eKasa klient používa na rôznych predajných miestach v odlišnom čase, ako predajné miesto sa uvedie prenosná pokladnica, pričom podnikateľ je povinný zaevidovať do pokladnice eKasa klient adresu alebo GPS súradnice predajného miesta, alebo evidenčné číslo vozidla, ak toto vozidlo je predajným miestom.
   Ak došlo k strate, zneužitiu alebo k odcudzeniu autentifikačných údajov online registračnej pokladnice, podnikateľ je povinný zabezpečiť neplatnosť autentifikačných údajov. Ak bude naďalej používať online registračnú pokladnicu, je povinný požiadať finančné riaditeľstvo o opakované pridelenie autentifikačných údajov spôsobom, ktorý zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.

  • 5. Pokladničný doklad

   Podnikateľ je povinný po zaevidovaní tržby v pokladnici eKasa klient odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad ihneď po jeho vytlačení; iný doklad vyhotovený pokladnicou eKasa klient o prijatí tržby podnikateľ nesmie kupujúcemu odovzdať. Podnikateľ môže vytlačiť iba jeden originál pokladničného dokladu. Pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou eKasa klient môže podnikateľ kupujúcemu zaslať alebo sprístupniť v elektronickej podobe, ak s tým kupujúci súhlasí a ak o to požiada pred vytlačením pokladničného dokladu a podnikateľ pokladničný doklad nevytlačí. Na účely zaslania pokladničného dokladu v elektronickej podobe je podnikateľ oprávnený spracúvať osobný údaj kupujúceho, ktorým je adresa elektronickej pošty kupujúceho. Okrem pokladničného dokladu je podnikateľ povinný vystavovať doklady VKLAD a aj VÝBER pri vložení alebo výberu hotovosti z pokladnice.

  • 6. Identifikačný kód dokladu

   Okrem doteraz uvádzaných informácií na pokladničnom doklade bude pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou ekasa klient obsahovať unikátny identifikačný kód v alfanumerickom tvar a zároveň čitateľný QR kód. Po zosnímaní QR kódu prostredníctvom mobilnej aplikácie Finančnej správy Slovenskej republiky „Over doklad“ bude možné pravosť dokladu vydaného z registračnej pokladnice overiť. Akýkoľvek údaj uvedený na vyhotovenom pokladničnom doklade je zakázané meniť.

  • 7. Ukladanie a odosielanie dátových správ

   Dátovou správou sú údaje uvedené na pokladničnom doklade, doklade označenom slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“ a iné údaje sú zasielané z pokladnice eKasa klient do systému eKasa ešte pred vytlačením dokladu a po vytlačení sú uchovávané v chránenom dátovom úložisku. Hraničnou dobou odozvy je časový úsek od prvého pokusu o odoslanie dátovej správy, počas ktorej je podnikateľ povinný čakať na pridelenie unikátneho identifikátora dokladu zo systému eKasa. Hraničná doba odozvy je 2 sekundy. Ak podnikateľ nemôže z dôvodu prekročenia hraničnej doby odoslať dátovú správu do systému eKasa, je povinný uložiť dátovú správu v chránenom dátovom úložisku online registračnej pokladnice a vytlačiť doklad s označením „OFF-LINE DOKLAD“. Podnikateľ je povinný zaslať uloženú dátovú správu do systému eKasa do 96 hodín od prvého pokusu o jej zaslanie; ak nemožno zaslať dátovú správu do systému eKasa z dôvodov na strane finančného riaditeľstva, lehota na jej odoslanie sa považuje za zachovanú, ak je zaslaná do 96 hodín od zverejnenia oznámenia o odstránení prekážok na strane finančného riaditeľstva na svojom webovom sídle. Poznámka: do 31.12.2019 platil limit 48 hodín.

  • 8. Nedostupnosť internetu

   Ak na predajnom mieste nie je trvalo dostupný internetový signál podnikateľ je povinný bez zbytočného odkladu podať žiadosť o povolenie odkladu zo zasielania údajov z online registračnej pokladnice do systému eKasa daňovému úradu a túto skutočnosť preukázať. Žiadosť sa podáva prostredníctvom elektronického formulára, ktorý finančné riaditeľstvo zverejní na svojom webovom sídle. Daňový úrad vydá rozhodnutie o povolení alebo zamietnutí odkladu zasielania údajov z online registračnej pokladnice do systému eKasa; proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie. Podnikateľ je povinný aj v takom prípade evidovať tržbu v systéme eKasa prostredníctvom online registračnej pokladnice a zaslať uloženú dátovú správu do systému eKasa najneskôr do 30 dní od jej uloženia. Ak zanikol dôvod, na základe ktorého daňový úrad vydal rozhodnutie, podnikateľ je povinný oznámiť daňovému úradu túto skutočnosť do ôsmich dní odo dňa, keď sa o nej preukázateľne dozvedel. Ak daňový úrad alebo colný úrad zistí, že zanikol dôvod, na základe ktorého bolo vydané rozhodnutie, daňový úrad toto rozhodnutie zruší.

  • 9. Postup pri prerušení prevádzky pokladnice eKasa klient

   Ak dôjde k poruche koncového zariadenia je podnikateľ povinný obnoviť prevádzku tohto zariadenia do 48 hodín od vzniku poruchy opravou alebo výmenou koncového zariadenia. Počas prerušenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice je podnikateľ povinný vystavovať paragóny v dvoch vyhotoveniach, ktoré obsahujú všetky požadované údaje.

  • 10. Zrušenie používania elektronických registračných pokladníc

   Ak podnikateľ nepožiada o zrušenie daňového kódu starej elektronickej registračnej pokladnice (ERP) ktorú mal v používaní, ku dňu 1.7.2019 daňový úrad zrušil daňové kódy všetkých elektronických registračných pokladníc (DKP). Ak ste podali žiadosť o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient do 30.6.2019 pre ORP, ERP môžete bez sankcie používať aj so zrušeným DKP a to najneskôr do 31.12.2019. Ukončenie prevádzky ERP spojené s vybratím fiskálnej pamäte, vyhotovením zálohy obsahu fiskálnej pamäte na dátové médium a zápisom do knihy ERP, je podnikateľ povinný vykonať najneskôr do 31.8.2020.

    

   Pri pokladniciach e-kasa klient sa ruší vedenie knihy pokladnice, povinnosť vyhotoviť a archivovať dennú uzávierku a niektoré ďalšie doterajšie povinnosti. Aby ste boli aj Vy na aktuálnu legislatívu náležite pripravení, doporučujeme Vám zoznámiť sa s úplným znením zákona a nasledujúcimi informáciami:

 • Všetko o eKase
  • Čo je to eKasa?

   Finančná správa pripravila projekt online napojenia všetkých pokladníc na portál finančnej správy eKasa. Kým doteraz mali podnikatelia možnosť vybrať si napojenie na systémy finančnej správy v podobe virtuálnych registračných pokladníc (VRP) dobrovoľne, po novom bude pripojenie na finančnú správu povinné. Z elektronických registračných pokladníc (ERP) sa stanú online registračné pokladnice (ORP).

  • Ako v praxi funguje eKasa?

   Ide o online napojenie všetkých pokladníc prostredníctvom internetu na finančnú správu. V praxi to bude znamenať, že o každom nákupe/transakcii bude mať finančná správa informáciu okamžite, nakoľko každý vydaný doklad bude zaevidovaný na centrálnom úložisku eKasa. Zároveň budú údaje ukladané aj v chránenom úložisku pokladnice. Pokladničný program ekasa klient, ďalej PPEK (programová časť eKasa klienta zabezpečujúca komunikáciu s eKasa) a chránené dátové úložisko, ďalej CHDÚ (hardvérová časť eKasa klienta), musia mať platný certifikát vydaný finančným riaditeľstvom.

  • Ako postupovať pri prihlásení a pripojení k systému eKasa?

   Pred uvedením ORP alebo VRP do prevádzky je potrebné, aby podnikateľ požiadal elektronicky cez portál finačnej správy (po prihlásení svojim prihlasovacími údajmi) o pridelenie kódu pokladnice a vydanie autentifikačných údajov. Žiadosti o pridelenie kódu sú dostupné na portáli finančnej správy v osobnej zóne daňovníka (OIZ) v Katalógu formulárov.Žiadosť môžete podať vopred a to i vtedy, keď ešte neviete ani typ pokladnice ktorú budete používať. Musíte sa len rozhodnúť či to bude ORP alebo VRP.

    

   V žiadosti o pridelenie kódu pokladnice uveďte Vaše presné identifikačné údaje. Po zadaní žiadosti pre VRP Vám prídu prihlasovacie údaje poštou (POZOR - doba doručenia cca 2 týždne). Po zadaní a spracovaní žiadosti pre ORP Vám bude na stránke finančnej správy v OIZ umožnený prístup do eKasa zóny. Tu uvidíte zoznam všetkých pokladníc, ktorým bol pridelený kód na základe predchádzajúcej žiadosti. Stiahnite si identifikačné údaje a nahrajte na USB kľúč alebo iné pamäťové médium. Prostredníctvom formulára v eKasa zóne požiadajte o pridelenie certifikátu (autentifikačný balíček), a to pre každú pokladnicu osobitne. V žiadosti musíte zadať aj heslo, ktoré sa použije pri nahrávaní autentifikačných údajov do pokladnice – heslo si dobre poznačte! Po spracovaní požiadavky sa Vám v systéme eKasa certifikát zobrazí a môžete si ho stiahnuť a nahrať na USB kľúč. Podrobne spracovaný celý postup nájdete tu


    

   Ak máte problémy s prihlásením sa na portál finančnej správy, vyplnením alebo odoslaním žiadosti, prípadne stiahnutím identifikačného alebo autentifikačného balíčka, kontaktujte call centrum finančnej správy na tel: 048-4317222 - voľba č.1 v pracovných dňoch v čase 8:00-16:00.

    

   Po úprave existujúcej pokladnice alebo zakúpení novej pokladnice bude potrebné uvedené súbory nahrať do pokladnice - ak si trúfate, túto operáciu môžete vykonať sami, alebo o to požiadate nás. V tom prípade bude potrebné, aby ste nám priniesli na USB kľúči nahraté uvedené súbory (identifikačný a autentifikačný balíček) a oznámili nám heslo pre nahratie certifikátu. Inak nebude možné uviesť pokladnicu do prevádzky.

  • Ako pripojiť eKasu k internetu?

   Pred nasadením upravenej alebo novej pokladnice je potrebné, aby ste mali na Vašom predajnom mieste zavedený internet. Okrem samotného zavedenia internetu bude treba zabezpečiť aj vhodné koncové zariadenie podľa komunikačného rozhrania konkrétneho typu pokladnice. Pokiaľ už internet máte, poradíme Vám vhodné koncové zariadenie pre pripojenie konkrétnej pokladnice. Ak internet nemáte, pripravili sme špeciálne datové balíčky a WiFi routre za veľmi zaujímavé ceny. Radi Vám poradíme a zabezpečíme vhodnú službu.

  • Aké sú povinnosti podnikateľa pri eKase?

   Novelizácia zákona prináša pre podnikateľov mnohé zásadné zmeny, ktoré by mali vopred poznať ak sa chcú vyhnúť sankaciám. Prehľad najdôležitejších zmien i zákon v aktuálnom znení nájdete v sekcii "Aké sú povinnosti podnikateľa?".

  • Končí mi platnosť certifikátu v eKase, ako mám postupovať?

   Platnosť autentifikačných údajov uložených v eKase je 2 roky od ich vydania. Odporúčame preto všetkým podnikateľom včas požiadať o vydanie nových autentifikačných údajov. Po ich stiahnutí Vám zabezpečíme nahratie týchto údajov do pokladnice. Presný návod ako postupovať, nájdete tu.

 • Manuály k pokladniciam
Copyright 2016 - 2024 © ELCOMP