Obchodné podmienky

Úvod e-shopObchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto obchodné podmienky sú súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim, ktorým je ELCOMP trade, spol. s.r.o. so sídlom Gorkého 52, 01851 Nová Dubnica, na strane jednej a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník)v platnom znení.


Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.


Kupujúci (zákazník) je výhradne fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Osoby, ktoré sú spotrebiteľmi v zmysle zákona na ochranu spotrebiteľa, nie sú oprávnené vytvárať objednávky v elektronickom obchode a uzatvárať kúpnu zmluvu touto formou.

 

Objednávky


Objednávky v elektronickom obchode môžu uskutočňovať výhradne právnické a fyzické osoby-podnikatelia za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými podmienkami. Pred uskutočnením objednávky je potrebné prihlásiť sa pod svojim prihlasovacím menom a heslom. Pred prvým nákupom je potrebné zaregistrovať sa alebo vyplniť všetky povinné údaje. Odoslaním registrácie kupujúci súhlasí so spracovaním uvedených údajov v databáze informačného systému výhradne pre účely fakturácie a kontaktu s predávajúcim.


Po stlačení tlačítka "Objednať tovar" vo formulári Košík bude objednávka zaregistrovaná v obchodnom systéme a zároveň vzniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy, je záväzná a od tohto momentu platia pre obe zmluvné strany všetky práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Obchodných podmienok a Obchodného zákonníka. Bezprostredne po odoslaní objednávky zákazník obdrží mail o uskutočnení objednávky. Stav objednávky môže kupujúci sledovať aj priamo v dokumentoch elektronického obchodu.


Jednotkové ceny aj výsledná cena sú udávané bez DPH aj s DPH. Predávajúci garantuje cenu tovaru, ktorý je v momente objednávky skladom. Ak tovar nie je skladom a dodacia lehota prekročí 1 mesiac, alebo sa cena tovaru zvýši o viac ako 10% predávajúci i kupujúci majú právo objednávku stornovať. Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku stornovať v prípade, keď už nie je možné zabezpečiť dodávku objednaného tovaru. V takomto prípade kupujúcemu ponúkne náhradný tovar, resp. iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo objednávku stornovať ďalej v prípade uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov zo strany kupujúceho, alebo v prípade keď nie je možné overiť objednávku telefonickým kontaktom s kupujúcim, alebo nehradenia kúpnej ceny v lehote platnosti.

Dodacie podmienky

Úhrada za objednaný tovar je realizovaná platbou vopred na účet predávajúceho na základe vystavenej zálohovej faktúry, dobierkou alebo platbou v hotovosti pri prevzatí tovaru. Tovar, ktorého dostupnosť je udávaná skladom, je expedovaný alebo si ho môže kupujúci osobne vyzdvihnúť spravidla do 2 pracovných dní po overení objednávky a v prípade úhrady prevodným príkazom až po pripísaní platby na účet predávajúceho. Dodaciu lehotu tovaru, ktorý momentálne nie je dostupný, Vám na požiadanie oznámime. Dodacie lehoty sa pohybujú v rozmedzí 3-30 pracovných dní, v závislosti od druhu objednaného tovaru a jeho dostupnosti u výrobcu alebo distribútora.


Preprava a prevzatie tovaru


Objednaný tovar si kupujúci môže osobne prevziať v prevádzkarni predávajúceho počas pracovnej doby. V prípade požiadavky na doručenie, bude  doručený vlastným rozvozom, Slovenskou poštou alebo kuriérskou službou na adresu uvedenú v objednávke. Pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu pri prevzatí tovaru. V prípade ak doručovateľ nezastihne kupujúceho, bude ho telefonicky alebo písomne kontaktovať a oznámi mu miesto a čas prevzatia tovaru. Ak si kupujúci ani po výzve zásielku nepreberie, je povinný predávajúcemu nahradiť škodu, ktorá mu tým vznikla.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú zaplatením kúpnej ceny alebo prevzatím tovaru. Vlastnícke právo na kupujúceho prechádza až úplným uhradením kúpnej ceny. Dokladom o zaplatení kúpnej ceny a prevzatí tovaru je doklad z elektronickej registračnej pokladnice alebo faktúra. Ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu alebo neprevezme objednaný tovar, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky oprávnené náklady súvisiace s vybavením a stornovaním objednávky.


Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Ak kupujúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar alebo poskytnutú službu prevzal a neuhradil kúpnu cenu v lehote splatnosti, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť a požadovať od kupujúceho vrátenie tovaru a všetkých oprávnených nákladov a škôd súvisiacich s odstúpením od zmluvy. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. Predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany spolu nedohodnú inak. Kupujúci je oprávnený od zmlvy odstúpiť len zo zákonom stanovených dôvodov.

 

Copyright 2016 - 2024 © ELCOMP